Algemene factuurvoorwaarden voor Weltjens Transport N.V.

Algemene factuurvoorwaarden voor Weltjens Transport N.V.

 1. Alle facturen zijn contant en zonder disconto te betalen op de maatschappelijke zetel van N.V. WELTJENS TRANSPORT, tenzij anders vermeld op de voorzijde van onze facturen.
 1. Alle klachten met betrekking tot de factuur dienen binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van N.V. WELTJENS TRANSPORT. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
 1. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd aan N.V. WELTJENS TRANSPORT. De interest wordt berekend aan tien procent per jaar. Indien N.V. WELTJENS TRANSPORT gemak van betaling zou toestaan, blijven deze intresten onverminderd verder lopen.
 1. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling op de vervaldag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van tien procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00 EUR.
 1. Bovendien zijn bij niet-betaling van één van de facturen op de vervaldag alle schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar. N.V. WELTJENS TRANSPORT houdt zich bovendien het recht voor om de levering en/of de werken op te schorten tot wanneer de facturen voldaan zijn, zonder schadevergoeding voor de klant.
 1. Ingeval van verbreking of opzegging van de overeenkomst door de klant, kan N.V. WELTJENS TRANSPORT de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst opeisen of een schadevergoeding vorderen gelijk aan 30 % van de overeengekomen prijs.
 1. Geen vergoeding voor vertraging

Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn gegeven ten titel van inlichting. Het leveren van goederen en/of van prestaties op een latere datum dan de voorziene datum voor levering en/of prestaties kan, wanneer dit niet te wijten is aan de kwade trouw van N.V. WELTJENS TRANSPORT, nooit een reden tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.

 1. N.V. WELTJENS TRANSPORT kan zich op het retentierecht beroepen op goederen van een klant, zonder dat de openstaande en opeisbare schuldvordering betrekking dient te hebben op het genoemde goed waarop het retentierecht wordt uitgeoefend.
 1. De aanvaarding van wissels of andere betalingsdocumenten levert geen schuldvernieuwing op. Deze factuurvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.
 1. In het kader van onze dienstverlening/activiteiten is het mogelijk dat uw persoonsgegevens verwerkt zullen worden.

Indien u verdere vragen heeft omtrent ons privacy beleid kan u onze privacy notificatie terugvinden op onze website www.weltjenstransport.be of kan u contact opnemen via privacy@wtg.be

Privacy Garantie : In het kader van de GDPR-regelgeving verwachten wij van onze contacten dat zij met de grootste zorg omspringen met de eventueel gedeelde persoonsgegevens.  Van al onze contacten wordt verwacht dat ze GDPR-conform zijn. Indien N.V. WELTJENS TRANSPORT enige schade zou leiden door de niet-naleving van de GDPR-regelgeving door één van haar contacten, zal alle schade verhaald worden op het in gebreke blijvend contact.

 1. De verhouding tussen N.V. WELTJENS TRANSPORT en de klant is onderworpen aan het Belgische recht, ongeacht welke de nationaliteit van de partijen is.

Alle geschillen dienen onderworpen te worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg zonder dat deze bevoegdheidsclausule aan N.V. WELTJENS TRANSPORT kan worden tegengeworpen.


Weltje ns Transport n.v. – Weg naar Meeuwen 56 – B-3660 Oudsbergen
RPR Tongeren – Ondernemingsnummer BE0894.950.308
ING: 363-0298296-61 IBAN: BE62 3630 2982 9661 BIC: BBRU BEBB